26/12/22
Przegląd komina – bezpieczeństwo i zdrowie

Przegląd komina – bezpieczeństwo i zdrowie

Kontrola kominiarska jest, z wielu względów, niezwykle istotną czynnością. Komin jest bardzo ważnym elementem systemu ogrzewania, odpowiada za prawidłowe odprowadzanie produktów procesu spalania. Cykliczne wizyty kominiarskie pozwalają na bieżąco określić jego kondycję oraz umożliwiają jego okresowe czyszczenie. Zaniedbanie tej kwestii może prowadzić do poważnych i niebezpiecznych konsekwencji dla zdrowia, a nawet życia. Gdy komin nie jest regularnie czyszczony praca przewodów i całej instalacji zostaje zaburzona. W efekcie nie następuje odpowiednia wymiana powietrza. Co grozi właścicielowi domu w sytuacji niepoddawania komina systematycznym kontrolom?

Przegląd techniczny komina - dlaczego jest tak ważny?

Okresowa kontrola przewodów kominowych pozwala zachować najwyższą efektywność grzewczą budynków. Udrożniony i czysty komin we właściwy sposób odprowadza spaliny, a także zapewnia odpowiedni ciąg. Ponadto regularne przeglądy komina umożliwiają szybkie wykrycie ewentualnych nieszczelności w przewodzie kominowym i w następstwie zlecenie jego remontu.

Dla własnego bezpieczeństwa najlepiej, aby przegląd kominiarski obejmował także badanie szczelności przewodów kominowych.

Podczas przeglądu usuwane są różne osady ze ścianek przewodów spalinowych, np. smoła - która po nagrzaniu zaczyna wydzielać niebezpieczne opary. Wtedy istnieje duże ryzyko ich zapalenia, co doprowadzi do pożaru. Dlatego działający system kominowy jest w stanie skutecznie uchronić przed utratą zdrowia, życia czy dobytku.

Mimo tego, że za brak regularnych przeglądów kominiarskich zazwyczaj nie są nakładane żadne kary finansowe, to jednak za swoistą “karę” można uznać groźne skutki, będące szkodliwymi dla zdrowia mieszkańców (wybuch pożaru, zatrucie tlenkiem węgla). 

Natomiast zdarza się, że w niektórych przypadkach powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może nałożyć mandat - na osobę, która nie posiada aktualnego przeglądu komina - w wysokości nawet 500 zł. 

W zabrudzonym kominie zalegająca sadza i osad znacząco zawężają światło przewodu. To z kolei wpływa na zaburzenie ciągu i problem z utrzymaniem żaru w urządzeniu grzewczym. Dlatego zadbanie o kwestię regularnych kontroli kominów dymowych pozwala na uniknięcie nieszczęść i wielu różnych problemów.

Według zaleceń kominiarzy wskazane jest wykonanie dodatkowego przeglądu przewodów w przypadku, gdy pojawi się któryś z następujących sygnałów: nadmiernie parujące okna, duża wilgotność powietrza, pojawienie się grzyba na ścianach, czy wydobywający się dym z instalacji. Najprawdopodobniej przyczyną tych stanów jest nieprawidłowa cyrkulacja powietrza i brak jego swobodnego przepływu, przez co szkodliwe związki nie są usuwane.

Brak przeglądu kominiarskiego może wiązać się nie tylko z konsekwencjami pieniężnymi. W skrajnych przypadkach może zostać odcięty dopływ gazu w danym gospodarstwie domowym, z uwagi na duże niebezpieczeństwo.

Na czym polega udrożnienie przewodów kominowych?

Przegląd kominiarski to przeprowadzenie szeregu niezbędnych czynności związanych z czyszczeniem i udrażnianiem systemu kominowego. Wykonywane są na dachu, z pomocą odpowiednich, specjalistycznych narzędzi. Prawidłowo przeprowadzona kontrola wykracza poza przejrzenie stanu komina od wewnątrz, ponieważ jest to bardziej złożony proces.

Podczas przetykania systemu kominowego, przewody wentylacyjne są oczyszczane z pajęczyn i ptasich gniazd, które mogą blokować przekrój komina.

Co więcej, podczas kontroli dokonywana jest kompleksowa ocena stanu technicznego komina. Ostatnim elementem przeglądu kominiarskiego jest sprawdzenie funkcjonowania urządzeń grzewczych podłączonych do kominów. Po zakończeniu niezbędnych prac sporządzany jest protokół wykonanego przeglądu kominiarskiego, pod którym podpisuje się wykonawca zadań (mistrz kominiarski) oraz odbiorca prac (właściciel domu/mieszkania). 

Fakt, że stan przewodów kominowych otrzymał ocenę pozytywną, nie zwalnia mieszkańców, czy zarządców budynków wielorodzinnych od przeprowadzania następnych wymaganych przeglądów. 

Trzeba pamiętać, aby przegląd zawsze był przeprowadzony przez osobę posiadającą tytuł mistrza kominiarskiego, należącą do Korporacji Kominiarzy Polskich. Dodatkowo fachowiec powinien mieć odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

Przegląd komina przy ogrzewaniu gazowym a ubezpieczenie 

Za wykonywanie corocznych kontroli przewodów kominowych odpowiada właściciel budynku i zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia ich przeprowadzenia. Brak przeglądów kominowych może nieść za sobą poważne konsekwencje prawne. Kwestia PZU ubezpieczenia domu a przeglądu komina jest jasno określona w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Znajduje się tam zapis, mówiący, że PZU nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku zaniedbania przeglądów kominiarskich. W przypadku niedrożności przewodów dymowych, firma ubezpieczeniowa wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie kontroli kominiarskiej.

W razie niemożności przedstawienia odpowiedniego poświadczenia przez właściciela, ubezpieczyciel ma prawo do częściowej wypłaty odszkodowania albo do całkowitej odmowy wydania zadośćuczynienia. 

Nawet jeśli bezpośrednią przyczyną niebezpieczeństwa nie była zaniedbana instalacja przewodów kominowych, właściciele nieruchomości mogą mieć problem z uzyskaniem odszkodowania. Takie postanowienie znajduje się w umowach większości towarzystw ubezpieczeniowych. 

Pod względem aspektów prawnych niedostosowanie się do obowiązujących przepisów jest traktowane jako naruszenie warunków umowy między ubezpieczonym, a ubezpieczycielem. Jednak ważne jest, aby ta informacja została zawarta w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Czyszczenie przewodów kominowych - jak często powinno się je wykonywać?

Przegląd komina - co ile tak naprawdę powinien być przeprowadzany? To pytanie, które zadaje sobie niejeden właściciel obiektów budowlanych.

Obowiązek przeprowadzania przeglądów kominiarskich jest z góry narzucony przez prawo budowlane z 1994 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, szczegółowo została określona częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z kanału odprowadzania dymu, spalin oraz kontroli instalacji gazowych. W budynkach mieszkalnych kontrola powinna być wykonana przynajmniej raz w roku. Natomiast w przypadku nieruchomości o powierzchni powyżej 2000 m2 przegląd musi być przeprowadzany dwa razy w roku - po okresie grzewczym, czyli do 31 maja oraz na początku tego okresu - do 31 listopada.

Czyszczenie kominów należy traktować jako czynność niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa domownikom. Brak regularnych wizyt kominiarza może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji, a w razie wybuchu pożaru ubieganie się o odszkodowanie może być właściwie niemożliwe. 

Przegląd komina w zależności od jego rodzaju

Należy pamiętać, że sam przegląd i ocena stanu technicznego przewodów kominowych nie wystarczy. Przewody spalinowe i wentylacyjne także muszą być regularnie udrażniane.  

  • raz na kwartał

    W przypadku palenisk opalanych paliwem stałym przeglądy kominiarskie powinny być przeprowadzane czterokrotnie w ciągu roku.

  • raz na pół roku

    Jeśli do posiadanych kominów przyłączone są paleniska opalane paliwem płynnym i gazowym. Przegląd kominiarski gazowego jest bardzo istotny z punktu widzenia jego kondycji. W przypadku tego rodzaju przewodów gromadzące się skropliny zawierają agresywnie działające substancje chemiczne. Spływając po ścianach komina mogą prowadzić do uszkodzenia jego struktury i wystąpienia nieszczelności. 

  • raz na rok

    W przypadku przewodów wentylacyjnych przegląd kominiarski należy wykonywać raz na 12 miesięcy. 

Ile kosztuje przegląd kominiarski?

Trudno jest podać precyzyjną odpowiedź na powyższe pytanie. Przegląd komina - cena tej usługi ma szeroki, zróżnicowany zakres i zależy między innymi od rodzaju nieruchomości i lokalizacji budynku. Z pewnością można stwierdzić, że kontrola przewodów w domu jednorodzinnym wiąże się z większym wydatkiem, niż w przypadku mieszkań. W mniejszych miejscowościach koszt wizyty kominiarskiej, obejmującej sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie komina może wynosić około 50 zł. Natomiast w dużych miastach cena może być nawet dwukrotnie wyższa. Jeśli zakres wykonanych czynności obejmie także kompleksowe usługi, np. badanie szczelności, udrożnienie przewodu komina, czy wydanie opinii kominiarskiej, wtedy należy liczyć się z opłatą w wysokości około 180 zł.